Rozwój handlu e-commerce napędza wyniki Grupy OPONEO.PL

Oponeo 14-05-2019 Informacje korporacyjne

W I kwartale 2019 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 160,2 mln zł wobec 125 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 28% r/r. Grupa sprzedała w I kwartale br. w sumie 603,6 tys. opon, czyli o 24% więcej niż w I kwartale 2018 roku.

Przychody z zamówień krajowych wyniosły 127,8 mln zł i wzrosły o 35% w stosunku do I kwartału 2018 roku. Ich udział w przychodach ogółem wrósł o 4,7 p.p. (z 75,1% do 79,8%). Przychody ze sprzedaży zagranicznej wyniosły 32,4 mln zł, co oznacza 7% wzrost i stanowiły 20% przychodów ogółem.

Dobrym wynikom Grupy sprzyja rozwój e-commerce. Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu, na wszystkich rynkach, gdzie działa OPONEO.PL, odsetek osób dokonujących zakupów w internecie rośnie. Równie korzystne trendy widoczne są w kraju, gdzie zgodnie z prognozami wartość rynku e-commerce będzie systematycznie rosnąć.

- Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2019 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniesie około 50 mld zł. W ostatnich latach jego wartość przyrastała w tempie kilkunastu procent rocznie – podsumowuje Dariusz Topolewski.

Dominującym elementem przychodów Grupy OPONEO.PL były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które w I kwartale 2019 roku wyniosły 144,8 mln zł. Stanowiły one 90% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów. Wzrost ten został zrealizowany mimo 3,5% spadku sprzedaży na całym rynku opon osobowych w Polsce. Według danych ETRMA w Polsce w I kwartale 2019 roku ogółem sprzedano 3,6 mln opon do samochodów osobowych.

Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. Przychody ze sprzedaży felg wyniosły 7,2 mln wobec 5,7 mln zł w I kwartale 2018 roku. Od stycznia do końca marca Grupa OPONEO.PL sprzedała na wszystkich rynkach 24,3 tys. felg, tj. o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W I kwartale 2019 roku skonsolidowany wynik netto wyniósł -3,6 mln zł wobec -4,7 mln zł straty netto w I kwartale 2018 roku.

Wynik z działalności operacyjnej był lepszy o 2,3 mln zł w stosunku do wyniku EBIT osiągniętego w I kwartale 2018 roku i wyniósł -3,6 mln zł.

W kolejnych kwartałach 2019 roku Grupa OPONEO.PL zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, tj. na umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizację sprzedaży na rynkach zagranicznych za pośrednictwem funkcjonujących sklepów internetowych.