Wzrosty przychodów i zysku za IV kwartał 2013 i cały rok obrotowy 2013. Podsumowanie wyników finansowych OPONEO.PL S.A.

Oponeo 21-02-2014 Informacje korporacyjne
Wzrosty przychodów i zysku za IV kwartał 2013 i cały rok obrotowy 2013. Podsumowanie wyników finansowych OPONEO.PL S.A.

OPONEO.PL S.A. opublikowała raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Odnotowała wzrosty przychodów i zysku pomimo niesprzyjającej sytuacji na rynki i warunków pogodowych.

Tendencja zwiększania przychodów w układzie r/r widoczna od początku 2013 roku została utrzymana także w ostatnim kwartale minionego roku. Przychody ze sprzedaży netto Grupy za IV kwartał 2013 roku ukształtowały się na poziomie 105 585 tys. zł i wzrosły o 38% w stosunku do przychodów osiągniętych w IV kwartale 2012 roku. Przychody w ujęciu narastającym za okres 4 kwartałów 2013 roku wyniosły 259 093 tys. zł i wzrosły tym samym o 25% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2012 roku. Osiągnięcie to jest szczególnie warte podkreślenia ze względu na niesprzyjające warunki, jakie dyktował rynek w minionym roku – zaznacza Zarząd Spółki. Stały wzrost przychodów skutkuje regularnym powiększaniem bazy klientów oraz konsekwentnym wzmacnianiem pozycji rynkowej Grupy.

Skonsolidowany wynik EBITDA narastająco w 2013 roku wyniósł 10 986 tys. zł i był wyższy o 54% od wyniku osiągniętego w 2012 roku. Marża EBITDA po 4 kwartałach 2013 roku wzrosła o 0,79% w stosunku do uzyskanej marży w 2012 roku i wyniosła 4,24%,

Zysk na działalności operacyjnej Grupy OPONEO.PL w IV kwartale 2013 roku wyniósł 6 464 tys. zł, zaś w całym roku obrotowym 3 740 tys. zł, podczas gdy na koniec 2012 roku Grupa odnotowała stratę operacyjną wielkości -1 143 tys. zł.

Grupa zakończyła 2013 rok zyskiem wielkości 3 538 tys. zł, generując w samym IV kwartale 7 356 tys. zł zysku netto, co oznacza wzrost o 228% wzrost kwartalny oraz 160% wzrost roczny.

Zarząd dodaje, że Grupa odnotowała 30% wzrost zamówień pomimo trudnej sytuacji w branży oponiarskiej w szczególności na rynku niemieckim i polskim (dwucyfrowe spadki sprzedaży we wszystkich segmentach) oraz braku typowych, zimowych warunków pogodowych, które pojawiły się dopiero w styczniu 2014 roku. Utrzymała jednocześnie wysoki poziom marż.

Wzrost ilości zamówień przełożył się jednak na większe koszty usług obcych związanych m.in. z usługami logistycznymi oraz wzrost wynagrodzeń wynikający ze zwiększenia zatrudnienia nowych pracowników ze względu na rozwój działalności.

W porównaniu z rokiem obrotowym 2012 ograniczone zostały niektóre koszty funkcjonowania spółki związane głównie z aktywnością marketingową w Internecie (reklama, pozycjonowanie).

Zarząd podkreśla również, że przyjęta strategia aktywnego zdobywania rynku i ugruntowania pozycji rynkowej przy jednoczesnym optymalizowaniu marż została w okresie sprawozdawczym skutecznie zrealizowana o czym świadczą  przedstawione wyniki finansowe oraz takie wskaźniki niefinansowe, jak:  wzrost liczby klientów o ca 320.000, rozszerzenie gamy sprzedawanych modeli opon i felg o ca 30 %, a także zwiększenie o 20 %  ilości serwisów samochodowych świadczących usługę dedykowaną dla klientów OPONEO korzystających z opcji „zakup opon wraz z  montażem”.

Załączniki